OFERTA

– Realizowanie pełnego zakresu zadań służby bhp opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

– Prowadzenie postępowania powypadkowego i przygotowanie dokumentacji powypadkowej, wniosków do ZUS, do firm ubezpieczniowych,

– Opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,

– Opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,

– Prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych, tematycznych (uwrażliwiających),

– Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), współpraca ze służbą medycyny pracy,

– Opracowywanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, tabeli przydziału odzieży roboczej, plakatów promujących tematykę bhp,
– Zapewnienie oznakowania zakładu (kierunki ewakuacji, znaki ostrzegawcze, oznaczenia bhp maszyn),

– Wykonanie oceny spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn,

– Przeprowadzenie oceny spełnienia wymagań zasadniczych nowych maszyn i urządzeń,

– Przygotowywanie narzędzi wspierających zapewnienie wysokiej kultury bezpieczeństwa wśród załogi,

– Monitorowanie zmian prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i w razie potrzeby rekomendacja ich wdrożenia,

– Organizacja pomiarów środowiska pracy (hałas, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, promieniowanie, inne),

– Pomoc podczas kontroli jednostek zewnętrznych – Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego, pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,

– Wsparcie dla zakładowej służby bhp w realizowaniu bieżących obowiązków,

– Przeprowadzanie adytów, kontroli, przeglądów, sporządzanie raportów zawierających propozycje zmian techniczno-organizacyjnych poprawiających poziom bezpieczeństwa,

– Inne w zależności od potrzeb.

– Wsparcie w zakresie realizacji zaleceń p.poż towarzystw ubezpieczeniowych,

– Prowadzenie praktycznych szkoleń w zakresie obsługi podręcznego wyposażenia p.poż (gaśnice, hydranty) oraz wyposażanie technicznego p.poż budynku systemy oddymiania, systemy sygnalizacji pożarowej),

– Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,

– Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

– Doradztwo w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, np. przeprowadzanie obliczeń dopuszczalnej ilości materiałów palnych, które mogą być przechowywane w danym budynku,

– Doradztwo w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

– Dbanie o zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

– Doradztwo w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,

– Doradztwo w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

– Monitorowanie zmian prawnych w zakresie ochrony pożarowej i w razie potrzeby rekomendacja ich wdrożenia,

– Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przeprowadzanie szkoleń wstępnych p.poż,

– Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

– Wdrażanie narzędzi organizacyjnych i technicznych w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

– Przeprowadzanie adytów, kontroli, przeglądów, sporządzanie raportów zawierających propozycje zmian techniczno-organizacyjnych poprawiających poziom bezpieczeństwa,

– Wsparcie w zakresie prowadzenia inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pożarowe (wyposażania w drzwi i bramy p.poż, montaż instalacji gaśniczych, tryskaczowych, systemów sygnalizacji pożarowej),

– Inne w zależności od potrzeb.

– Wyliczanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,

– Nadzór nad gospodarką odpadami w zakładzie produkcyjnym wraz ewidencją odpadów oraz zapewnianie kompletności dokumentacji w tym KPO – karty przekazania odpadów, KEO – karty ewidencji odpadów,

– Współpraca z odbiorcami odpadów,

– Pełna obsługa (przygotowanie i wysyłka) wymaganych prawem sprawozdań rocznych i okresowych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz sprawozdań do GUS, KOBIZE, BDO, CRO,

– Prowadzenie szkoleń dla pracowników, wspieranie komunikacji wewnętrznej z zakresu edukacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju,

– Monitorowanie zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska i w razie potrzeby rekomendacja ich wdrożenia,

– Współpraca z organami instytucji państwowych z zakresie ochrony środowiska i udział w prowadzonych kontrolach i auditach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

– Inne w zależności od potrzeb.